Algemene voorwaarden MAATADVIES.

    1. Offertes en bestellingen
1.1   Offertes worden steeds vrijblijvend aangeboden. De geldigheidsduur van de door MaatAdvies uitgebrachte offertes bedraagt 30 dagen. In geval van vergissingen of leemtes in een offerte behoudt MaatAdvies zich het recht om desbetreffende offerte te corrigeren alvorens aanvaarding van de bestelling.
1.2  Opdrachten aan MaatAdvies overgemaakt worden pas uitgevoerd na de schriftelijke bevestiging per mail of per ondertekende offerte per post. Door de bestelling aanvaardt de klant en/of opdrachtgever de algemene voorwaarden van MaatAdvies en zijn die van de klant en/of opdrachtgever niet van toepassing, behoudens een uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord tussen partijen.

2-     Wijziging en annulering van opdrachten

2.1  Indien de klant en/of opdrachtgever na de schriftelijke overeenkomst wijzigingen aanbrengt in de opdracht, is MaatAdvies gerechtigd de termijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren.

2.2 Indien een vertaal- en/of redigeeropdracht eenzijdig geannuleerd wordt door de klant en/of opdrachtgever vóór er vertaal- of researchwerk gepresteerd wordt, zal een forfaitaire dossierkost van EUR 50,00 aangerekend worden. Indien de annulering door de klant en/of opdrachtgever hangende de vertaling en/of het redigeren plaatsvindt, is de klant en/of opdrachtgever de betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd, alsmede een vergoeding voor reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte, zijnde 20% van de offerteprijs.

3-     Uitvoering van opdrachten en confidentialiteit

3.1  MaatAdvies is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met een juist inzicht uit te voeren en zal zich wat betreft woordkeuze, schrijfstijl en inhoud zo dicht mogelijk bij de brontekst houden. De klant en/of opdrachtgever kan niettemin vooraf zijn voorkeur voor een schrijfstijl of precieze woordkeuze aan MaatAdvies bekendmaken. Vooraf en/of tijdens de uitvoering van de opdracht zal de klant en/of opdrachtgever alle inlichtingen verstrekken die nodig zijn voor de goede uitvoering van de gevraagde prestaties (bv. De klant en/of opdrachtgever wordt verzocht om de betekenis van specifieke interne afkortingen aan te geven.)

3.2  MaatAdvies behandelt door de klant en/of opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie als strikt vertrouwelijk. Het zal eventueel in te schakelen derden tot geheimhouding verplichten. Tenzij schriftelijk het tegendeel is overeengekomen, mag MaatAdvies een opdracht (mede) door derden laten uitvoeren.

3.3  MaatAdvies is niet aansprakelijk voor verlies van data of gegevens van de opdrachtgever. Het is de taak en verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om een reservekopie te hebben van alle data die aan de operaties van MaatAdvies wordt onderworpen.

4-     Bewaartermijn digitale bestanden

4.1  MaatAdvies archiveert de digitale bestanden die te maken hebben met vertaal- en redigeeropdrachten kosteloos op haar server gedurende een periode van 2 jaar, periode die aanvangt bij de levering. Daarna eigent MaatAdvies zich het recht toe om deze digitale bestanden te verwijderen. Op uitdrukkelijk verzoek van de klant en/of opdrachtgever en tegen meerprijs kan de bewaringstermijn verlengd worden.

5-     Auteursrecht

5.1  Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, behoudt MaatAdvies het auteursrecht op de door MaatAdvies vervaardigde vertalingen, teksten en het cursusmateriaal. De klant en/of opdrachtgever draagt in elke omstandigheid en op elk moment zelf verantwoordelijkheid voor de inhoud van teksten, publicaties en soortgelijken. MaatAdvies aanvaardt nooit enige verantwoordelijkheid voor de inhoud van de teksten, noch voor latere publicatie of toepassing.

5.2  De klant en/of opdrachtgever vrijwaart MaatAdvies tegen aanspraken van derden wegens vermeende inbreuken op eigendoms-, octrooi- of auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

5.3  Indien MaatAdvies, ter uitvoering van een opdracht, kennis opdoet omtrent de vertaling van bepaalde woorden en/of begrippen, is het MaatAdvies toegestaan die ook voor andere doeleinden te gebruiken, alsook voor de uitvoering van andere overeenkomsten, voor zover daarmee niet de geheimhoudingsplicht ten opzichte van de opdrachtgever geschaad wordt.

5.4  De klant en/of opdrachtgever geeft steeds het recht aan MaatAdvies om zijn/haar naam en/of logo te gebruiken als referentie van diensten en producten op de websites van MaatAdvies of in andere publicaties.

6-     Levering

6.1  De vermelde leverings- en uitvoeringstermijn is een streeftermijn en louter indicatief, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Overschrijding van de leveringstermijn kan in geen geval aanleiding geven tot een boete en/of schadevergoeding. Zodra MaatAdvies merkt dat een tijdige levering niet mogelijk is, is het gehouden om de klant en/of opdrachtgever hiervan onverwijld op de hoogte te brengen.

6.2  Leveringen van vertalingen gebeuren standaard per e-mail maar kunnen op verzoek ook per post verstuurd worden. Alle teksten worden in een lettertype naar keuze van MaatAdvies als platte tekst in Microsoft Word formaat geleverd, of tenzij anders overeengekomen (en tegen meerprijs) in een ander formaat.

6.3  Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel aangewend worden om de betaling van facturen op te schorten of te vertragen. Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de 8 kalenderdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen, producten en diensten in.

7-     Taal- en computertraining

7.1  De intellectuele eigendomsrechten van de trainingen, met inbegrip van het auteursrecht, behoren aan MaatAdvies toe, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. Het materiaal dat door MaatAdvies ontwikkeld wordt met het oog op de trainingen, mag door de klant en/of opdrachtgever enkel worden aangewend voor eigen intern gebruik.

7.2   De prijs van kopieën of didactisch materiaal is inbegrepen in de offerteprijs. Benodigde handboeken en verplaatsingskosten zijn exclusief, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

7.3  Vóór de aanvang van de trainingen wordt de factuur uitgeschreven.

7.4   De doorlooptijd waarin een training aangeboden wordt, is tussen MaatAdvies en de klant en/of opdrachtgever voor de aanvang van de cursus duidelijk overeengekomen. Die doorlooptijd kan maximaal met 20% overschreden worden. Lesuren die dan niet opgenomen werden, worden gefactureerd aan de overeengekomen prijs.

7.5   Indien een cursist door omstandigheden zijn/haar training niet kan voltooien, kan de klant en/of opdrachtgever ervoor kiezen, binnen de termijn van 5 weken na de stopzetting, de resterende uren over te dragen naar een andere cursist mits die persoon dezelfde training volgt (uren worden niet overgedragen naar een andere/ ander type training). De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren ter attentie van MaatAdvies of van de betrokken trainer.

7.6  Overeengekomen trainingen kunnen door de klant en/of opdrachtgever tot een week (oftewel 7 kalenderdagen) voor de geplande aanvang van de cursus geannuleerd worden. Indien de annulering door de klant en/of opdrachtgever tot 4 weken (oftewel 28 kalenderdagen) voor aanvang van de training gebeurt, is de klant en/of opdrachtgever een schadevergoeding van 10% van de overeengekomen prijs verschuldigd; tot 2 weken (oftewel 14 kalenderdagen) voor aanvang 25% en tot 1 week (oftewel 7 kalenderdag) voor aanvang 50%. Bij annulering minder dan 1 week (oftewel 7 kalenderdagen) voor aanvang, wordt 85% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht als schadevergoeding.

7.7   Indien een bij- of privéles meer dan 24u op van tevoren geannuleerd wordt, kan de klant de les binnen 10 werkdagen zonder kosten opnieuw inplannen. In alle andere gevallen wordt de les beschouwd als opgenomen en is de klant 100% van de overeengekomen prijs voor de les verschuldigd.

8-     Ontbinding

8.1    MaatAdvies kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen, dan wel de uitvoering ervan opschorten wanneer de klant en/of opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van diens verplichtingen, in liquidatie komt te verkeren, er een aanvraag voor het faillissement van de opdrachtgever is ingediend of indien de klant en/of opdrachtgever zijn/haar bedrijf geheel of gedeeltelijk stopzet of ontbindt. Indien de ontbinding van de overeenkomst zoals hierboven genoemd plaatsvindt, is de klant en/of opdrachtgever nog steeds verplicht de door MaatAdvies reeds uitgevoerde werkzaamheden te betalen.

9-     Klachten en geschillen

9.1  Iedere klacht betreffende de levering, van welke aard ook, dient door de klant en/of opdrachtgever uiterlijk 10 kalenderdagen na de levering schriftelijk aan MaatAdvies gemeld te worden. Het uiten van een klacht geeft de klant en/of opdrachtgever geen recht zijn/haar betalingsverplichting op te schorten.

9.2  Indien de klacht als gegrond aanvaard wordt, zal MaatAdvies het geleverde binnen redelijke tijd corrigeren, herstellen of vervangen dan wel, indien MaatAdvies hieraan redelijkerwijs niet kan voldoen, een vermindering op de prijs verlenen.

9.3   In geval een schadevergoeding geëist wordt, kan die nooit hoger zijn dan het gefactureerde bedrag. In geen geval kan de klant en/of opdrachtgever aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding voor schade, direct of indirect, voortvloeiend uit defecten aan door MaatAdvies geleverde producten of diensten.

9.4   Het recht van reclame van de klant en/of opdrachtgever vervalt zodra de opdrachtgever het geleverde zelf heeft bewerkt dan wel zelf heeft laten bewerken zonder schriftelijke toestemming van MaatAdvies en deze bewerking heeft gepubliceerd dan wel heeft laten drukken.

9.5  Op de overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing. In geval van geschillen is de rechtbank van het kanton Maasmechelen en het arrondissement van Tongeren bevoegd.

10-   Betaling

10.1  MaatAdvies berekent de prijs van een vertaling op basis van het aantal woorden in de brontaal die berekend worden aan de hand van Microsoft Word. Voor bepaalde opdrachten kan MaatAdvies de gehele of gedeeltelijke voorafbetaling vragen. Bij langdurige projecten worden voorschotten gefactureerd naarmate de werken vorderen met een eindafrekening bij de volledige levering.

10.2  Facturen dienen binnen de 20 kalenderdagen na factuurdatum per overschrijving betaald te worden. De klant en/of opdrachtgever blijft in alle gevallen medeverantwoordelijk voor de betaling, ook indien MaatAdvies aanvaard heeft de facturen op naam van een derde te maken. MaatAdvies kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de onvolledige of onjuiste opgave van de facturatiegegevens door de klant en/of opdrachtgever. Indien de klant en/of opdrachtgever een correctie vraagt van een uitgeschreven factuur, zal een administratieve kost van EUR 25,00 aangerekend worden.

10.3   Indien een factuur betwist wordt, dient de klant en/of opdrachtgever de factuur te protesteren bij gemotiveerde aangetekende brief en dat binnen 7 kalenderdagen na de factuurdatum. Bij gebreke daaraan wordt de factuur als aanvaard beschouwd.

10.4  In geval van laattijdige betaling zal de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met een interest van 1% per maand en een schadevergoeding van 10% op het nog verschuldigde factuurbedrag, met een minimum van EUR 50,00. Verder behoudt Maatadvies zich het recht om bij iedere schriftelijke herinnering een administratiekost van EUR 15,00 aan te rekenen.

10.5  Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via gerechtelijke weg, inclusief advocatenkosten, zullen door de klant en/of opdrachtgever gedragen worden.

11-   Beperking van aansprakelijkheid

11.1   MaatAdvies kan uitsluitend aansprakelijk zijn in geval van opzet; voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan MaatAdvies toerekenbare tekortkoming. MaatAdvies kan onder geen beding aansprakelijk gesteld worden voor onrechtstreekse schade, inbegrepen de verhoging van algemene kosten, verlies van cliënten, gederfde winsten, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens. Deze opsomming is niet limitatief.

11.2  De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde (excl. BTW) van de desbetreffende opdracht.

12-    Overmacht

12.1  Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzienbaar of niet voorzienbaar, waarop MaatAdvies geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor MaatAdvies niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongeval, ziekte, staking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege, stroomonderbrekingen van langere duur, transportbelemmeringen en terrorismedreiging. Bij overmacht worden alle verplichten van MaatAdvies ten opzichte van haar klanten met betrekking op de uitvoering van geplaatste overeenkomsten opgeschort. Voor de al uitgevoerde werkzaamheden blijft de betalingsplicht van de klant en/of opdrachtgever wel bestaan.

12.2   In het geval van overmacht is MaatAdvies enkel verplicht te leveren, dan wel haar andere verbintenissen uit te voeren, zodra dat redelijkerwijze weer mogelijk is.

Wat kan MAATADVIES voor u betekenen?

Vertalingen en Tekstrevisie

Vertalen is méér dan alleen de betekenis van een woord in een andere taal ...

Lees meer over vertalingen en tekstrevisie

LEES MEER

Taaltraining

Moet u voor uw werk naar het buitenland maar u spreekt de taal niet (voldoende)?

Lees meer over taaltrainingen

LEES MEER

Huiswerkbegeleiding, Bijlessen en Examentraining

Verhoog je slaagkansen aanzienlijk!

Lees meer over huiswerkbegeleiding

LEES MEER