Privacyverklaring – MaatAdvies

Wij hechten bijzonder veel waarde aan het vertrouwen dat u in MaatAdvies stelt. Alle persoonlijke gegevens die u aan ons toevertrouwt zullen met de grootste zorg en vertrouwelijkheid behandeld worden. MaatAdvies verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze verklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen met betrekking tot onze privacyverklaring kunt u contact opnemen met:

MaatAdvies

Postweg 93

3620 Lanaken

info@MaatAdvies.be

 

In dit document tracht MaatAdvies zijn beleid uit te leggen om uw privacy en persoonsgegevens te beschermen zodat MaatAdvies uw vertrouwen kan blijven verdienen. Meer informatie kan u steeds vinden op de website van de Privacy Commissie: https://www.privacycommission.be/nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-0

Verwerkingsdoeleinden

MaatAdvies verzamelt en verwerkt persoonsgegevens (het gaat om uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, informatie die u verstrekte via onze website of andere contactkanalen enz.) van klanten voor klanten- en orderbeheer zoals klantenadministratie, opvolgen van offertes, trainingen ter plaatse, facturatie en het opvolgen van de solvabiliteit.

Rechtsgronden van verwerking

Wanneer u een offerte aanvraagt of een training boekt bij MaatAdvies, zullen wij een aantal persoonsgegevens vragen, zoals uw e-mailadres, adres- en facturatiegegevens, teneinde uw aanvraag/training te kunnen behandelen. Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting en (f) noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken. Wij beschermen alle verzamelde persoonsgegevens als uiterst vertrouwelijke informatie en hechten veel belang aan informatiebeveiliging.

Overmaken aan derden

Persoonsgegevens die u als klant aan ons toevertrouwt om er in uw opdracht een verwerking mee te doen, gebruiken we vanzelfsprekend uitsluitend voor de door u duidelijk omschreven opdracht. Deze gegevens worden nooit voor een ander doel ingezet. De betaling van de geleverde prestaties die u bij MaatAdvies bestelt, gebeurt via een bankoverschrijving rechtstreeks aan MaatAdvies, waarvoor u uw eigen (internet)bank gebruikt en dit nadat u van ons een factuur heeft ontvangen. U hoeft hiervoor dus geen financiële gegevens aan ons ter beschikking te stellen of via onze website te verzenden. De betaling doet u via uw eigen beveiligde betalingsprogramma van uw eigen bank. Wanneer uw factuur niet op de vervaldag betaald werd, is het mogelijk dat wij contact met u via e-mail, telefonisch of per brief opnemen, of dat een derde partij contact met u opneemt, om u aan de vervaldag te herinneren. Wanneer onze factuur na deze herinnering niet betaald werd, kunnen we uw gegevens doorgeven aan onze advocaat of aan een incassobureau en/of deurwaarder die deze niet betaalde factuur voor ons zal innen. MaatAdvies garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen, dit onder andere op het gebied van boekhouding (minimaal 7 jaar). De nodige controlemechanismen, softwarematig en manueel, zijn aanwezig om de kwaliteit van de data te bewaken. Naargelang het type van informatie wordt een bewaartermijn vastgesteld waarna de verzamelde gegevens volledig en definitief verwijderd worden.

Recht van inzage, verbetering, wissen, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

U als klant heeft te allen tijde recht op inzage van uw persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van de uw betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1. (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien heeft u als klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van uw persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt u gevraagd om een e-mail te sturen aan info@MaatAdvies.be

Klacht

U als klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, B-1000 Brussel; commission@privacycommission.be).